Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Как се съчетават дигитални умения и медийна грамотност

Рекламните брошури за план - прием 2020/2021 година бяха изработени от учениците , които участват в проект ВG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден". С интерес и желание те изработиха като краен продукт от своята работа новите рекламни материали.