Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

           

                                 Учебна 2022/2023 година

      Процедура за уведомяване училищното ръководство при отсъствие на ученик

  1.Родителят уведомява класният ръководител/ по телефон или имейл / предварително за отсъствието на ученика по семейни причини- пътуване, почивка и др.Класният ръковоител отразява обаждането в рубриката "Бележки" на ел. дневник

  2.При заболяване родителят уведомява класният ръководител след посещение на лекар за времето, през което ученикът ще отсъства

  3.Ученикът представя медицинската бележка на класният ръководител в срок от три дни след завръщане от боледуването

  Всеки уученик има право да ползва три дни с разрешение на класния ръководител и 7 дни с разрешение на директора.За ползването на това право се подава заявление по образец в канцеларията на училището.Ако родителят е възпрепятстван да посети училището може да информира по телефона и да получи входящ номер на заявлението , а след завръщането си да представи заявлението.