Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Стартиране на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Стартира изпълнението на дейностите по проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи.В рамките на проекта за учениците и учителите от ПГ "Иван С.Аксаков" ще бъдат закупени лаптопи за подпомагане обучението от разстояние в електронна среда.Всички учители ще бъдат включени в обучение за усъвършенстване уменията им за преподаване в електронна среда.Обучения ще бъдат организирани и за ученици за подобряване уменията им за работа в електронна среда.

Проектът се финансира по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"